Perhatian


Kebanyakan post di dalam blog ini disalin dari posting dari sahabat-sahabat blogger lain untuk rujukan saya pada masa akan datang. Jadi saya lampirkan sekali link ke post asal bagi menjaga hakcipta post serta memudahkan anda dan saya ke post asal. Harap Maklum

Thursday, December 8, 2011

Adat bersendi syarak, syarak bersendi KITABULLAH

disalin dari:
http://mochtarnaim.wordpress.com/2009/08/28/adat-bersendi-syarak-syarak-bersendi-kitabullah-abs-sbk-dilema-yang-dihadapi-masyarakat-minangkabau-moderen-dalam-pengimplementasiannya/

Adat bersendi syarak, syarak bersendi KITABULLAH (ABS-SBK) Dilema yang Dihadapi Masyarakat Minangkabau Moderen dalam Pengimplementasiannya

Disampaikan pada Kongres Kebudayaan dan Apresiasi Seni Budaya Minangkabau 

29-30 November 2006, di Padang

JSR, No. 18, 29 Nov 2006


ABS-SBK adalah sebuah simpul, dan sekaligus simbol, budaya yang dari sana orang boleh melihat bagaimana masyarakat dari budaya berkenaan memahami hubungan antara adat dan agama yang mereka anuti. Jelas bahawa hubungannya bukanlah hubungan timbal-balik yang setara (cagaran), tetapi hirarkis-menegak, di mana agama yang dilafazkan sebagai syarak itu diletakkan di atas adat, dan agama pada gilirannya cantelannya adalah kepada kitabullah, Al Quran, yakni wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-Nya (Muhammad) sebagai penuntun dan petunjuk (hudan) dalam kehidupan ini. Dan kerananya jelas bahawa yang dimaksudkan dengan agama atau syarak di sini adalah Islam, dan tidak ter-masuk agama yang lain-lain.Ini sekaligus menangkis usaha pembelokan interpretatif oleh unsur pemangku adat yang berfungsi sebagai pejabat di masa Orde Baru di mana "syarak" dan "kitabullah" diertikan tidak hanya eksklusif Islam tetapi juga agama wahyu lain-lain. Motifnya adalah kerana khuatir akan berbenturan dengan konsep Pancasila yang sifatnya menyeluruh, dan takut kalau Sumatera Barat akan mengganjil dari yang lain akibat trauma di masa PRRI yang lalu. 


Dengan itu, sekaligus, budaya Minangkabau tidaklah ter-golong kepada yang berorientasikan atau dikategorikan sebagai budaya sinkretik , seperti di Jawa, tetapi sintetik. Dengan sinkretisme difahami bahawa semua unsur budaya dalam masyarakat yang boleh pelbagai dan datang dari lubuk budaya yang berbeza-beza dianggap sebagai sama - bahkan diakui secara menyeluruh sebagai sama benarnya (sadaya agami sami kemawon) -, sementara sintetisme yang difahami di sini adalah peleburan atau persenyawaan dari budaya adat yang menjadi satu dengan budaya agama. Dengan demikian bahawa unsur adat yang bersenyawa dengan agama atau syarak itu adalah yang serasi dengan agama, sementara yang bertentangan dibuang. Adat yang bersenyawa dengan agama dinamakan adat yang islami (adat islamiyah), sementara adat yang dibuang kerana bertentangan dengan Islam, adat jahili (adat jahiliyah). Dari sana, dan dalam pengimplementasiannya maka muncullah ungkapan-ungkapan seperti: Syarak berbuhul mati, adat berbu-hul sintak; syarak mengata, adat memakai; syarak bertelanjang, adat bersesamping; syarak mendaki, adat menurun; yang baik dipakai yang buruk dibuang, dan sebagainya. 


kita pun menyedari bahawa walaupun secara konseptual dan satu definisi hubungan antara adat dan syarak adalah sedemikian, namun dalam kenyataan sosiologis-sejarahnya boleh terjadi anomali, ketidak serasian dalam hal pengimplementasi-annya. Ini antara lain adalah kerana proses persenyawaan antara adat dan syarak tadi dalam pengimplementasiannya tidak berjalan dengan betul. Pertama, secara sejarah, jauh sebelum Islam masuk dan melakukan penetrasi budaya ke dalam masyarakat Minang, dan Indonesia umumnya, kawasan ini telah mempunyai budaya primordial yang dalam perjalanan sejarahnya juga telah bertemu dan berkonvergensi dengan budaya-budaya luar yang masuk, seperti Hinduisme, Buddhis- me, dsb, di samping animisme yang menjadi ciri khas dari budaya primordial itu sendiri.Dengan demikian, sampai seka-rangpun masih kita lihat sisa-sisa dari kepercayaan lama yang berbau mistik, tahyul, khurafat, bid'ah, dan syirik sekalipun. Malah, kedua-dua, kecenderungan ke arah yang bersifat kontra-diktif dengan prinsip tauhid-monotheisme dalam Islam justeru hidup subur dan dibiarkan dalam alam kemerdekaan ini seba-gai akibat dari budaya asimilasi dan inklusivisme yang lebih dominan dalam kehidupan bernegara dewasa ini. 


Kerana itu pula, seperti Islam itu sendiri, budaya Minang-kabau yang menganut paham sintetisme ini akan berhadapan dengan budaya Indonesia lain yang sifatnya sinkretik. Kebetulan sekali bahawa budaya kontemporari yang dominan di Indonesia sekarang ini adalah budaya sinkretik itu, bukan sintetik. Budaya sinkretik yang tadinya berasal dari lubuk budaya Jawa itu, sekarang ini, suka atau tak suka, telah menjadi budaya Indonesia moden.Simpulnya terbuhul pada simbol budaya "Pancasila" itu sendiri. Ajaran Pancasila yang lahir dari buah fikiran kontemplatif bapa pengasas negara moden Republik Indonesia, Sukarno, itu dasarnya adalah sinkretik, seperti dengan budaya asalnya, Jawa, atau kejawen, bukan sintetik; bahkan semasa Orde Lama dan Order Baru pernah dimitoskan bersama-sama dengan Perlembagaan 1945 - yang setitik haram diubah. 


Dari sila pertama saja orang telah melihat sekali unsur sinkretismenya itu, yakni bahawa yang dimaksudkan dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa," itu bukanlah hanya Islam yang memang monotheis, berketuhanan YME, tetapi juga yang lain-lain yang walau mengenal dan mengakui Tuhan YME, tetapi terdiri dari tiga atau lebih banyak lagi unsur theistik-ketuhanan, yang dalam theologi Islam dikategorikan sebagai politheis atau syirik. Jadi, bukan hanya Islam yang diakui, tetapi juga Kristian, Hindu, Buddha, bahkan sekarang Kong Hu Chu sekalipun, yang sebenarnya hanyalah agama-budaya yang kebetulan berasal dari China dan lekat dengan tradisi budaya China. Kong Hu Chu sejak promotornya Gus Dur diakui kerana kebetulan ada beberapa 3-5% dari penduduk Indonesia sekarang ini yang dari keturunan Cina, yang kebetulan sekarang bertangan di atas dalam menguasai jentera ekonomi Indonesia, dari hulu sampai ke muara. Di zaman awal kemerdekaan dahulu, di mana Sukarno tidak mengingin-kan "kuda berkaki tiga," sehingga Komunisme-Marxsisme-Leninisme-Maoisme yang jelas-jelas atheis, anti-tuhan, juga diakui, berdampingan dengan Islamisme, nasionalisme dan sosialisme. 


Cara berfikir gado-gado dalam erti sinkretik seperti inilah di peringkat Indonesia yang lebih luas yang pertama-tama menjadi cabaran bagi konsep budaya ABS-SBK itu. Dengan ditolaknya konsep "negara Islam" di Konstituante di Bandung di penggal kedua 1950-an, iaitu kerana tidak berjaya meng-golkan dua pertiga suara yang diperlukan, seperti juga tidak berhasilnya kumpulan ideologi kenegaraan nasionalis-komu-nis-sosialis-sekular lain-lain , maka dari sana cara berfikir yang sinkretik makin menguat, yang selama masa Sukarno dan Suharto, dan bahkan berlanjutan sampai sekarang, makin domi-nan. 


Dengan kekalahan dalam perang ideologi yang dialami oleh kumpulan sintetik, di mana budaya Minangkabau menjadi sokogurunya, maka berturut- turut terjadilah proses pelong-soran dan pereputan daripada budaya sintetik itu sendiri dari dalam. Kerana ingin selamat, trauma dengan kekalahan dalam pertarungan fizikal yang dialami (PRRI), dan sedar bahawa diri-nya adalah penganut aliran sintetik dari kelompok minoriti (dalam erti budaya) dalam berhadapan dengan aliran sinkretik dari kelompok majoriti, kompromi demi kom-promi, dan konsesi demi konsesi, pun dilakukan. Yang terjadi lalu adalah munculnya sikap batin yang bercirikan split-personality, jiwa terbelah. Orang Minang, seperti juga dikatakan oleh Asrul Sani, lalu mempunyai mentaliti skizofrenik. Di satu sisi ingin tetap menjadi dan mempertahankan diri sebagai orang Minang, yang sintetik, yang Islamnya khalis, murni, tetapi di sisi lain, ingin pula tetap menjadi orang Indonesia yang cantelan budayanya, suka-taksuka, sinkretik. Sementara alternatif ketiga tidak ditemui. Orang Minang tidak memi-liki sikap batin seperti yang dimiliki oleh orang Aceh: saya mau yang ini sampai bila-bila masa, dan saya pertaruhkan semua ini untuk itu.Orang Minang terlalu banyak pertimbangan, sehing-ga dari maju surut yang lebih - bagaikan "si Ganjur lalai," seperti dalam cerita Talipuak Layua dalam cerita klasik Mi-nang. Kehilangan keperibadian menimbulkan sikap mengam-bang, sukar membuat keputusan, dan cenderung tidak berpendirian. 


Ini juga kerana di sisi lain alih generasi telah terjadi. Generasi para pelopor dan pengasas republik ini telah pergi. Minangkabau sering diidentikkan dengan generasi yang telah pergi itu. Setengah abad masa telah berlalu. Dan persalinan generasi telah terjadi. Generasi yang sekarang adalah generasi yang ditempa oleh sistem pembentukan wangsa yang seluruhnya indoktriner, regimenter, dan totalitarian. Dalam erti, yang ditekankan adalah keseragaman, bukan kepelbagaian, dalam satu sistem komando yang sentralistis dan menegak dari atas. Dan ketika tonggak demokrasi-liberal telah dilalui (dengan Dekrit Presiden 5 Julai 1959), masuk ke era demokrasi terpimpin dari Sukarno dan demokrasi Pancasila dari Suharto di zaman Orde Lama dan Order Baru selama 4 dekad (1959-1998), Indonesia pun 'maju ke belakang 'dengan menghidupkan kembali budaya feudalisme, paternalisme, nepotisme, bahkan despotisme, dan sentralisme kuasa di tangan orang seorang yang merasa bahawa negara itu adalah saya (l etat c'est moi), seperti di zaman keemasan Majapahit dan Mataram dahulu yang diidolakan itu , dan diperlihatkan khususnya oleh kepimpinan Sukarno dan Suharto. Walau rasminya kecenderungan itu telah berhenti dengan masuknya Indonesia ke era reformasi, tetapi yang bertukar baru hanyalah botolnya, belum isi kandungannya: the old wine in the new bottle. Ertinya bahawa cabaran terhadap falsafah dan ideologi ABS-SBK tetap berterusan. 


Proses pengindonesiaan dari suku-suku bangsa yang tadinya pelbagai berjalan secara sistematik dan sistemis terutama melalui jalur pendidikan formal melalui sekolah-sekolah yang ditetapkan dan dikawal oleh pusat kuasa selama masa kemerdekaan ini yang muaranya melahirkan generasi yang hampir tidak lagi mengenal budaya-budaya asalnya yang diikat dalam sebuah motto: "Bhinneka Tunggal Ika" - pelbagai-ragam tapi satu. Melalui sistem pendidikan yang bercorak seragam dan indoktriner, dan melalui sistem birokrasi politik yang lebih mengutamakan keseragaman dan terregi-mentasi secara quasi-militeristik sampai seluruh desa di Indonesia ini yang tadinya sangat pelbagai dan diseragamkan seperti model desa di Jawa, maka proses pengindonesiaan dengan orientasi sinkretik lengkaplah sudah. 


​​Dari dalam sendiri, kerana proses pembentukan wangsa dan penyeragaman struktur birokrasi politik itu juga berlaku di kawasan budaya Minangkabau sendiri, yakni bahawa Sumatera Barat itu sekarang hanyalah bahagian dari Indonesia yang lebih luas, maka konflik ataupun pertarungan budaya itu tidak hanya berlaku di peringkat kebangsaan, tetapi juga di peringkat tempatan di daerah. Malah daerah menjadi medan pertarungan konflik-konflik budaya yang berlaku secara nasional. Ambil misalnya, sejak dari pertarungan antara dasar negara: Islamis-me atau Pancasila sejak 1950-an itu sampai ke masalah-masalah yang lebih sektoral dan operasi sifatnya, seperti polemik antara melenyapkan pelacuran ataupun perjudian dan amalan-amalan pekat (penyakit masyarakat) lain- lain, yang sama sekali sesuai dengan ajaran Islam, berhadapan dengan konsep penyetempatan pelacuran dan perjudian dan amalan-prak-tek maksiat lain yang lebih pragmatik, demi pertimbangan ekonomi, kemanusiaan, dan sebagainya; polemik mengenai pakaian wanita keluar rumah antara bertudung dengan yang tidak; bunga bank dengan amalan-amalan ekonomi kapitalis seperti yang ber-laku selama ini berhadapan dengan sistem bagi hasil (syirkah) dari sistem ekonomi dan perbankan syariat; melaksanakan syariat Islam secara kaffah atau sebahagian sahaja; sampai kepada hal-hal yang mempertentangkan antara adat dan syarak, ke-imanan monotheistik-eksklusivistik versus kegalauan posmo, pluralisme, inklusivisme, liberalisme, dan sebagainya. 


ABS-SBK, dalam kancah konflik budaya yang belum kunjung reda itu, memang tak mudah mengimplemen-tasikannya, kerana adanya dua kubu budaya yang saling bertolak-belakang itu , dan adanya dua orientasi yang berbeza dari orang Minang sendiri, iaitu yang pertama sebagai orang Minang yang memang menginginkan terlaksananya konsep ABS-SBK itu, dan kedua sebagai orang Indonesia yang takut kalau ajaran eksklusif seperti itu akan ditolak secara nasional, yang menyebabkan orang Minang tersingkirkan . Orang Mi-nang, hati kecilnya ingin melaksanakan prinsip-prinsip yang ter-kandung dalam ABS-SBK itu, tetapi pada masa yang sama takut akan menjurus kepada pelaksanaan syariat Islam secara kaffah yang hujungnya adalah penjelmaan sebuah masyarakat yang islami ataupun menjurus ke sebuah negara Islam. Konsep masyarakat Islam yang eksklusif, ataupun sebuah negara Islam, di mana ajaran Islam berlaku secara kaffah, adalah sesuatu yang sampai saat ini masih dianggap sebagai taboo, dan alergik untuk dibicarakan. Dan orang Minang sendiri, berbeza dengan orang Aceh, ataupun Bugis, takut melibatkan diri dalam polemik budaya seperti itu. Sebahagian kerana trauma di masa lalu sehingga menjadi stigma yang takut untuk diangkatkan dan dibicarakan. 


Agar falsafah ABS-SBK itu boleh berjalan secara berkesan dalam masyarakat, mau tak mau secara bernegara memang harus dituangkan pengimplementasiannya ke dalam peruntukan undang-undang walau hanya berlaku di daerah sendiri dan khusus untuk orang Minang sahaja. Di Sumatera Barat sendiri walau majoriti terbesar penduduknya (di atas 90%) adalah orang Minang dan beragama Islam, tetapi juga dikenali ada penduduk minoriti yang bukan Minang dan bukan pula Islam, seperti orang Mentawai yang Kristian, dan suku lain yang menjadi penduduk Sumatera Barat yang tidak beragama Islam. Inipun dipermasalahkan, dan jadi masalah. 


Sampai saat ini, kerananya, dalam bidang perundangan belum ada pemerintah daerah, baik di peringkat wilayah mahupun kabupaten dan kota, yang sudah mengeluarkan undang-undang daerah atau perda yang menetapkan tentang segi-segi pelaksanaan dari konsep ABS- SBK menurut sisi dan aspek masing-masing, yang kalau diterangkan praktikal merangkumi keseluruhan sisi kehidupan itu sendiri. Yang ada baru yang berkaitan dengan pekat (penyakit masyarakat) kerana tanpa dikaitkan dengan ABS-SBK pun telah mengganggu ketenteraman dan keselamatan masyarakat, seperti yang dilaksanakan di bandar Padang. Kota Padang kebetulan saat ini dipimpin oleh seorang walikota yang cukup punya nyali dan berani mempertaruhkan kedudukannya demi pengimplementasian ajaran ABS-SBK yang diyakininya itu. Tetapi daerah-daerah lain yang juga punya kuasa mengeluarkan peraturan sendiri sebagai akibat dari auto-nomi yang diberikan kepada daerah-daerah tingkat dua: kabupaten dan kota, tidak punya nyali, baik pihak eksekutif dan Legislatifnya. 


Sementara unsur masyarakat yang terjalin kepada sistem kepemimpinan " tungku nan tigo Sajarangan dan tali nan tigo sapilin, "yakni ninik-mamak, alim-ulama dan cerdik pandai, bungkem seribu bahasa. Terasa ada terkatakan tidak. Komu-nikasi timbal-balik antara sesama pemimpin informal tersebut kelihatannya tergolong langka. Konsep kerjasama dan keserasi-an antara sistem kepimpinan tripartit itu kelihatan-nya enak untuk didengar tetapi mahal dalam pelaksanaan-nya. Yang jelas sifatnya amorfik, tidak wujud dalam amalan kenyataan-nya. Bukan saja cenderung jalan sendiri-sendiri tetapi di antara sesama ninik-mamak, sesama alim-ulama dan sesama cerdik-pandai sekalipun dalam amalan dialog-dialog jarang berlaku. Ini bukan sahaja kerana secara struktural dan fungsional sifatnya amorfik itu tetapi juga sistem kepimpinan informal seperti itu dalam amalan tersaingi, malah tersingkirkan, oleh sistem kepimpinan formal, yang jauh lebih bergigi dan lebih dominan, terutama selepas perubahan demokrasi liberal kepada demokrasi terpimpin di zaman Sukarno dan Suharto itu. 


Dengan sistem kepimpinan totalitarian yang hirarkis-menegak dari kepimpinan formal itu memang tidak ada tempat yang tinggal untuk dimainkan oleh kepimpinan informal-tradisional dari tungku nan tigo Sajarangan itu kecuali yang sifatnya istiadat dan simbolik itu. Praktikal semua aspek daripada fungsi kepimpinan informal itu turut diambil alih oleh kepimpinan formal sehingga tidak sedikit dari mereka pun yang menyandang gelaran-gelaran ninik-mamak, alim ulama dan cerdik-pandai itu sendiri. Mereka bahkan seperti berebutan untuk mendapatkan gelaran dan menyandang gelaran-gelaran peng-hulu dan datuk dari para ninik-mamak, bahkan gelaran keula-maan dan kesarjanaan pelbagai macam. Banyak dari para pemimpin formal yang rata-rata adalah juga pegawai negeri yang mengambil kuliah-kuliah tambahan di universiti-universiti swasta mahupun program extension dari universiti-universiti negeri yang tujuan utamanya lebih pada penambahan deretan gelaran kesarjanaan di depan dan ataupun di belakang papan namanya untuk tujuan peningkatan status sosial dalam masya-rakat dan dalam aura kedinasannya. Malah tidak sedikit pula yang ikut-ikut "membeli" gelaran kesarjanaan honoris causa yang dijajakan di mana-mana, di dalam mahupun di luar negara.

Di sisi lain lagi ada gejala-gejala yang berlaku secara nasional dan yang praktiknya menjalar sampai ke daerah-daerah yang mengarah kepada amalan islamisasi yang di masa yang lalu hampir tak terbayangkan tetapi sekarang menjadi kenyataan yang berada di hadapan mata sendiri walau rata-rata masih di luar bidang politik. Pertama di bidang ekonomi dan perdagangan, dan kedua di bidang pendidikan. Ketiga bahkan di bidang sosial kemasyarakatan. 


Dalam bidang ekonomi dan perdagangan sebuah terobosan meyakinkan telah berlaku sejak dua dekad kemari ini, iaitu masuk dan diterimanya secara terbuka sistem ekonomi dan perbankan syariah, di mana juga termasuk perdagangan (tijarah) dan insurans (takaful), dan sebentar lagi industri.Masyarakat ekonomi dan mempunyai dua jalur pilihan: jalur ekonomi kapitalis-eksploitatif dengan sistem bunga, berori-entasi pasaran, seperti yang telah melembaga dan membudaya selama ini, atau jalur baru ekonomi syariah yang tidak mengenal bunga atau riba, tetapi mengenal kerjasama dengan pembahagian hasil atau keuntungan yang profesional dan adil. 


Dengan masuknya sistem ekonomi syariah yang juga mengglobal sekarang ini masyarakat muslim pun terbelah dua: yang yakin dengan keunggulan sistem ekonomi syariah lalu memakaikannya, dan yang menolak ataupun ragu-ragu, yang belum pasti akan keunggulannya. Yang menarik adalah bahawa walaupun keperansertaannya secara profesional masih kecil sekarang ini, tapi peringkat kenaikan dan perkembangannya cukup menakjubkan. Dari sesuatu yang ditakutkan dan dijadi-kan momok selama ini sekarang mulai disukai. Di kalangan pelaku ekonomi yang bukan muslim sekalipun, dengan melihat prospek yang cukup menjanjikan dengan sistem ekonomi syariah ini mereka pun tak tanggung-tanggung telah pula ikut masuk dengan tak kurangnya juga membuka sistem perbankan yang berorientasikan syariah itu. Terbukti dengan pembukaan cawangan-cawangan dari bank-bank mereka sendiri yang berorientasikan syariah. Sekarang di Indonesia sendiri keba-nyakan bank-bank dari non-pribumi China sekalipun telah membuka cawangan syariahnya. 


Kita bagaimanapun memahami bahawa masuknya mereka ke pusat syariah ini bukan kerana motif agama tapi terutama kerana perhitungan ekonomi itu sendiri di mana bahagian banyak dari pelanggan mereka adalah kumpulan muslim. Ini juga terbukti, sampai dengan di Singapura sekalipun, bahawa yang pertama mengeluarkan label "halal" dari barang-barang ma-kanan yang mereka pengeluaran adalah mereka sendiri, kerana sedar bahawa captive marketnya adalah kumpulan Islam di negara-negara jiran sekitar mereka. Di Malaysia dan mungkin juga Indonesia sendiri yang turut mendorong dibina banyak masjid dan bangunan keagamaan yang lain di mana-mana adalah kerana dorongan para peniaga Cina yang juga bukan kerana motif agama tetapi ekonomi. 


Gejala yang sama juga terlihat di bidang pendidikan dan dalam bidang kemasyarakatan sendiri. Dahulu yang terjadi adalah paralelisme antara jalur pendidikan awam dan agama, yang bagaikan rel kereta api tidak pernah bertemu; apalagi ditetapkan oleh dua agensi kerajaan yang berbeza (Dep P & K dan Bahagian Agama). Sekarang terjadi integrasi, di mana di sekolah-sekolah agama mereka mengajarkan vak-vak am, dan di sekolah-sekolah umum mereka mengajar agama. Dan bahkan, kerana ternyata sistem pesantren apalagi yang berasrama mampu mengalahkan sekolah-sekolah umum, satu-sentase unggulan makin banyak dihasilkan dari pesantren, sehingga yang masuk ke universiti-universiti unggulan seperti ITB, IPB, UI, UGM, dan sebagainya, dan ke luar negeri sekalipun juga banyak yang dari pesantren. 


Lalu di bidang kemasyarakatan sendiri, banyak perkara telah berubah yang semuanya bermuara pada makin diterimanya pertimbangan-pertimbangan dan paradigma-paradigma keaga-maan yang tadinya secara a priori dianggap sebagai tidak boleh dibawa ke tengah, ketinggalan zaman, surauan , dan sebagainya. Di samping juga, seperti dalam wilayah ekonomi tadi, banyak konsep-konsep kemasyarakatan yang berasal dari ajaran agama yang diterima secara terbuka sekarang ini. Misalnya tentang pelaksanaan ajaran berzakat, berinfaq, naik haji, puasa, solat sekalipun, gerakan bertudung, dsb. 

Pemungutan zakat dan infaq yang dilakukan oleh peme-perintah Selangor dan beberapa syarikat negara sekarang ini sudah struktural sifatnya, yang langsung diambilkan dari gaji setiap bulan . Sekarang ini bukan hanya di tempat-tempat awam, seperti terminal-terminal, pasaran-pasaran, pam petrol, tetapi bahkan di rata-rata bangunan kerajaan dan swasta sekalipun praktikal tidak ada lagi yang tidak punya kemudahan untuk solat walau bangunannya dimiliki oleh bukan Muslim sekali -pun. Dan masjid-masjid, surau-surau, kelihatan menjamur dan ada di mana-mana. 


Gerakan berjilbab di persekitaran wanita muslimah seka-rang telah menjalar ke mana-mana yang dahulu hanya digunakan oleh kumpulan tertentu yang kental agamanya. Di Sumatera Barat sendiri sekarang praktikal anak-anak sekolah dari SLP, SLA dan PT rata-rata sudah bertudung, baik kerana anjuran sekolah mahupun kerana dorongan dari keluarga dan masyara-kat. Di hampir semua universiti di Sumbar kebanyakan pelajar sudah bertudung, walau sebahagian belum. 


Tak terkecualinya juga lafaz-lafaz salam yang biasa diucap-kan dalam pertemuan dan perjumpaan yang formal mahupun yang tidak formal, terasa sekali sekarang masuk nuasa agama-nya. 

Tinggal koridor politik yang belum terbuka dan belum tembus. Dan itu yang menjadi halangan utama dari belum boleh penguatkuasaan secara tuntas konsep ABS-SBK walau di daerahnya sendiri di Sumatera Barat. Tetapi pergeseran ke arah yang membolehkan bagaimanapun berlaku dan sedang berlaku. Pertama kerana suasana politik itu sendiri, dari yang seluruh-nya tertutup seperti di masa Orde Baru itu ke suasana keterbukaan di zaman reformasi dengan autonomi seluas-luasnya yang diberikan kepada daerah.Kata "autonomi seluas-luasnya" inilah sekarang kecenderungannya kembali menggan-jal, kerana undang-undang No 22 th 1998 telah digantikan pula dengan undang-undang No. 32 tahun 2004, yang kelihatannya cenderung bergerak ke arah yang bersifat involusioner, iaitu gerak menyurut ke belakang kembali dengan menguatnya kuasa pusat terha-dap daerah kembali. Selain itu, seperti sekarang, hanya kabupa-ten dan bandar yang diberi hak otonomi, sementara wilayah tidak, dan desa atau nagari semu sifatnya. Peme-rintahan Pro-vinsi sekarang cenderung dalam hal-hal krusial lebih menem-patkan diri sebagai pembaharuan tangan dari kerajaan pusat daripada merasa mempunyai hak untuk memutuskan yang terbaik untuk diri sendiri. 

Gejala-gejala dalaman mahupun luaran seperti yang dipa-parkan itulah kelihatannya yang menghalang mahupun mendo-rong terlaksananya konsep ABS-SBK yang mahu dilaksanakan di Sumatera Barat. Untuk boleh berlakunya konsep ABS-SBK itu dalam masyarakat di Sumatera Barat, jalan keluarnya tentu saja tidak lain dari menyingkirkan segala halangan dan halangan-halangan itu dan sebaliknya mendorong ke arah dikuatkuasakan dan diimplementasikannya konsep yang sesuai dan serasi untuk daerah itu, dan kawasan sama lain di Indonesia ini yang orientasi budayanya sama dengan di Sumatera Barat, iaitu yang berorientasikan sintetik itu, iaitu menyatunya konsep adat dan syarak dalam susunan dan budaya masyarakatnya. 

Kendala utamanya seperti yang diterangkan itu adalah halangan ideologi kenegaraan kerana bagaimanapun dengan ABS-SBK keberpihakannya adalah kepada falsafah kenegaraan dan kema-syarakatan yang bersifat sintetik, bukan sinkretik. Tegasnya pelaksanaan ajaran Islam secara kaffah menyeluruh dan ter-padu di samping berstruktur dan terlembaga. ***

No comments: